Józan Katolikus

1Kor 15.33 Ne hagyjátok magatokat félrevezetni! A gonosz beszéd megrontja a jó erkölcsöt. Legyetek józanok, és ne vétkezzetek!

Correctio filialis – Helyreigazítás

Katolikus papok és teológusok a világ minden részéről 2017. augusztus 11-én egy 25 oldalas levelet intéztek a pápához. Mivel erre a levélre nem érkezett válasz a Vatikánból, szeptember 24-én, Fogolykiváltó Boldogasszony, valamint Walsinghami Boldogasszony ünnepén közzétették az írást.

Az írást, amelyhez bárki csatlakozhat, húsz országból 62 pap és katolikus tudós írta alá (többek közt Bernard Fellay püspök, a Szent X. Piusz Papi társaság generálisa), akik számos további személyt is képviselnek, ők azonban az aláíráshoz szükséges szólásszabadság híján vannak.

Az írásnak latin címe van: Correctio filialis de haeresibus propagatis (Egyházfiúi helyreigazítás eretnekségek terjesztése miatt). [Latinos műveltség híján nem biztos, hogy helyesen fordítottam. Amennyiben valaki helytelennek tartja a fordítást, kérem, jelezze.] Az aláírók ebben kinyilvánítják, hogy a pápa Amoris laetitia című apostoli körlevelével, valamint evvel összefüggésben kiadott nyilatkozataival, cselekedeteivel hét esetben tett eretnek állásfoglalást a házasság, az erkölcsi élet, a szentsége vétele kérdéseiben, és okozta ezeknek az eretnek pozícióknak az elterjedését a Katolikus Egyházban.

A függelékben ezt a hét pontot szó szerint idézzük.

 A levél latinul, az egyház hivatalos nyelvén lett megfogalmazva.

A helyreigazítás három fő részből áll. Az első részben az aláírók rámutatnak, arra, hogy gyakorló katolikusok lévén joguk, sőt kötelességük, hogy egy ilyen helyreigazítást intézzenek a pápához. Az egyház törvénye megköveteli, hogy a kompetens személyek ne hallgassanak, ha az egyház pásztorai megzavarják a nyájat. Ez nincs ellentmondásban a pápai tévedhetetlenség dogmájával, mert az egyház tanítása szerint a pápai tévedhetetlenségnek pontosan meghatározott kritériumai vannak.

Ferenc pápa ezeket a kritériumokat nem tartotta be, és kijelentéseit nem is a tévedhetetlenség igényével tette. Nem jelentette ki, hogy ezek az (eretnek) álláspontok az Egyház végleges tanításának tekintendők, avagy a katolikus hit részét képezik. Az egyház tanítása szerint a pápa nem állíthatja, hogy Isten egy új hitigazságot nyilatkoztatott ki neki, amelyet a hívőknek kötelező hinniük.

Az írás második része az igazán lényeges, mert ez tartalmazza a tulajdonképpeni helyreigazítást. Ez tartalmazza azon idézéseket az Amoris laetitia dokumentumból, amelyek eretnek pozíciókra utalnak, vagy azokat bátorítják. A továbbiakban felsorolják Ferenc pápának azon kijelentéseit, cselekedeteit, mulasztásait, melyek bizonyítják, hogy a pápa a katolikusoktól az idézett helyeknek olyan értelmezését várja el, amely gyakorlatilag eretneknek minősül.

A pápa közvetve vagy direkt módon hagyta, hogy a hívők azt higgyék, hogy az Isten törvénye iránti engedelmesség néha lehetetlen vagy nem kívánatos, és hogy az Egyháznak néha el kellene fogadnia a házasságtörést, mert az összeegyeztethető Krisztus követésével.

A harmadik rész, melynek címe “Nyilatkozat”, ennek a példátlan válságnak két okát nevezi meg. Az egyik a modernizmus. A modernizmus azt állítja a teológia nyelvén, hogy Isten nem adott Egyházának pontosan definiált igazságokat, melyeket az egyháznak változatlanul őriznie és az idők végéig ugyanabban az értelemben tanítania kell. A modernisták azon a véleményen vannak, hogy Isten az emberi nemnek csak tapasztalatokat nyilvánít ki, melyeken az emberek elgondolkozhatnak, és ezért különböző dolgokat állapíthatnak meg Istenről, az életről és a vallásról, illetve, hogy ezek a megállapítások csak ideiglenesek, de nem rögzített dogmák. A modernizmust Szent X. Piusz pápa a 20. század elején elítélte, de az a század közepén újra életre kelt. A modernizmus okozta nagy és tartós zavarodottság készteti az aláírókat, hogy emlékeztessenek a “hit”, “eretnekség”, “kinyilatkoztatás” és “tanítói hivatal” fogalmakra.

A válság másik oka Luther Márton eszméinek nyilvánvaló hatása Ferenc pápára. Az írás rámutat, hogy Luthernek, a protestantizmus alapítójának gondolatai a házasságról, válásról, megbocsátásról és isteni törvényről megegyeznek avval, amit a pápa terjeszt szavaival, cselekedetivel és mulasztásaival. Ezt mutatja az a példátlan dicséret, amelyet Ferenc pápa a német eretnek irányába tett.

Az aláírók nem ítélkeznek arról, mennyiben bűnös Ferenc pápa a hét felsorolt eretnekség terjesztésében. De ragaszkodnak ahhoz, hogy Ferenc ezeket az eretnekségeket elítélje. Az aláírók kinyilvánítják lojalitásukat a Szent Katolikus Egyház iránt, biztosítják a pápát imáikról, és kérik apostoli áldását.

További információk német nyelven:

www.katholisch-bleiben.de

A levélhez az alábbi linken lehet csatlakozni:

https://katholisch-bleiben.de/unterschreiben/

Az aláírók listáját egyelőre nem teszik közzé. Amennyiben erre sor kerülne, minden esetben kikérik ehhez az aláíró hozzájárulását. A honlap szerkesztői kérik továbbá azokat, akik a felhívás tartalmával egyetértenek, tájékoztassák a helyreigazítás tartalmáról saját papjaikat, püspökeiket.

A levél angol, francia, spanyol, portugál és olasz nyelven, illetve itt is lehet a levélhez csatlakozni:

w.correctiofilialis.org

E sorok írója nem csatlakozott az aláíráshoz, ehelyett az alábbi levelet küldte el a fenti honlapok egyikének:

“Tisztelt Uraim!

A helyreigazítás helyes és időszerű volt.

Csak azt kérdezem, hogy miért nem történt helyreigazítás

– A bűn fogalmának nemkatolikus értelmezése miatt Ferenc pápa részéről;

FERENC: “Ön, [Scalfari] azt kérdezi, milyen álláspontot képvisel az egyház azokkal szemben, akik nem hisznek Jézusban, és hogy a keresztények Istene megbocsát-e azoknak, akik nem hisznek Jézusban, és nem is törekednek a hitre.

A nemhívőknél az a fontos, hogy hallgassanak a saját lelkiismeretre. A nemhívőnél is az a bűn, ha a saját lelkiismerete ellen cselekszik. Rá hallgatni és annak engedelmeskedni azt jelenti, hogy a jó és a rossz között választunk. És ettől a döntéstől függ cselekedetünk jósága vagy rosszasága.”

FORRÁS: https://www.domradio.de/themen/papst-franziskus/2013-09-11/papst-franziskus-schreibt-brief-nichtglaubende

Pedig milyen egyértelműen fogalmaz a biblia:
“Emberfia, Izrael házának őrévé rendeltelek. Ha hallod ajkamról a szót, figyelmeztesd őket a nevemben. Ha azt mondom a gonosznak: Meghalsz, s te nem figyelmezteted, nem beszélsz neki, hogy letérítsd a gonoszt gonosz útjáról, hogy így életben maradjon, a gonosz meghal a bűne miatt, de vérét tőled kérem számon.
Ha azonban figyelmezteted a gonoszt, és mégsem szakít gonoszságával és gonosz útjával, akkor meghal a bűne miatt, te ellenben megmented életedet.
Ha az igaz eltér igazságától és gonoszságot művel, és én csapdát állítok elé, úgyhogy meghal, akkor mivel nem figyelmeztetted, meghal a bűne miatt – az igazság, amelyet tettekre váltott, nem számít be neki -, de a vérét tőled kérem számon.
Ha azonban figyelmezteted az igazat, hogy ne vétkezzék, és nem is vétkezik, akkor életben marad, mert figyelmeztetted, s te is megmented életedet.” (Ezekiel 3,18-22)

– A hittérítés megtagadása miatt;

A zenit.org vatikáni honlapon egy ideig szerepelt a forrás a pápa kijelentésével, gondos kezek idővel eltávolították. Itt megtalálható még az angol fordítás.

FERENC: “Proselytism is a solemn foolishness, it makes no sense.” (A hittérítés ostobaság)

http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350617bdc4.html?eng=y&refresh_ce

Erről a pontról részletesebben az alábbi oldalon írtunk: http://www.jozan-katolikus.hu/2015/06/30/bergoglio-versus-katolikus-egyhaz/ (2. pont)

– Az állítás miatt, hogy az Ószövetség még ma is fennáll, a zsidók közötti misszió megtagadása miatt, Jézus Krisztus és az egyház egyedüli üdvözítőkénti megtagadása miatt;

FERENC: “Bár az egyház a Krisztusba vetett hitet ismeri el üdvösségre vezető útnak, megerősítette az Ószövetség visszavonhatatlanságát, és Isten hűséges szeretetét Izrael iránt.” A zsidók közti missziótól való elhatárolódást a zsinagógában tapssal fogadták.

FORRÁS: http://blog.zdf.de/papstgefluester/2016/01/18/papst-bund-gottes-mit-israel-ist-unwiderruflich/

Az ennek ellenmondó bibliai idézeteket lásd http://www.jozan-katolikus.hu/2015/06/30/bergoglio-versus-katolikus-egyhaz/ (19. pont)

– A pokol tagadása miatt

Lásd részletesebben: http://www.jozan-katolikus.hu/2015/06/30/bergoglio-versus-katolikus-egyhaz/ (20. pont)

Ezek csak a legkirívóbb példák, melyek bizonyítják, hogy Bergoglio nem pápa, hanem eretnek. Túl ezen igen sok kétértelmű nyilatkozatot tett, melyeknél tudatosan eltűrt egy nemkatolikus interpretációt. Ilyen kétértelmű kijelentéseket tett többek között
az evolúció
a homoszexualitás
a születésszabályozás
a migráció kérdéseiben.”

Amennyiben a levélre választ kapunk, azt itt közölni fogjuk.

Függelék:

Az Amoris laetitia című pápai dokumentumból származó eretnek állítások: (Fordítás során inkább a közérthetőségre, mint a teológiai pontosságra törekedtünk. Ezért a fordításban esetleg előfordulhatnak apróbb pontatlanságok.)

 1. Egy megigazult személynek nincs ereje Isten kegyelmével az isteni törvények objektív parancsainak megtartására, minta csak lehetetlen volna ezeket a parancsokat betartani. Isten kegyelme nem tudja kieszközölni az illető személy számára a megtérést a súlyos bűnből vagy nem elegendő ahhoz.
 2. A keresztények, akik polgárilag elváltak attól, akivel érvényes egyházi házasságot kötöttek, és a házastárs életében új házasságra lépnek, és ebben az állapotban meg is akarnak maradni, nincsenek föltétlenül a halálos bűn állapotában, fogadhatják a megszentelő kegyelmet, és növekedhetnek a szeretetben.
 3. Egy keresztény az isteni törvények teljes ismeretében lehet, azokat egy súlyos dologban megsértheti, és mégsincs föltétlenül a halálos bűn állapotában.
 4. Amennyiben valaki az isteni törvényeknek engedelmeskedik, vétkezhet ugyanebben az engedelmességben Istennel szemben.
 5. A lelkiismeret valósan és helyesen ítélhet, hogy szexuális cselekedetek olyan személyek között, akik polgári házasságra léptek egymással, noha egyikük vagy mindkettőjük egy másik személlyel van érvényes szentségi házasságban, néha erkölcsileg helyesek, szükségesek vagy Istentől akartak.
 6. Az isteni kinyilatkoztatásban és a természetjogban gyökeredző erkölcsi alapelvek és igazságok nem tartalmaznak olyan tilalmakat, amelyek abszolút megtiltanak bizonyos, lényegükből eredően súlyosan tiltott cselekedeteket.
 7. Urunk Jézus Krisztus azt akarja, hogy az egyház föladja örökké tartó fegyelmét, amely nem engedi meg az eucharisztia kiszolgáltatását az újraházasodott elváltaknak, és nem ad feloldozást azoknak az újraházasodott elváltaknak, akik nem mutatnak megbánást állapotuk miatt, és nincs bennük erős elhatározás, hogy változtassanak állapotukon.

Szeged, 2017. október

Bálint József

4 hozzászólás

Add a Comment
 1. Ferenc/Bergoglio annyi mindent tagad és nem vall a katolikus vallásba/ból, hogy nyugodtan kijelenthető, hogy nem katolikus. Eddig sem, és ezután sem fogok hozzá folyamodni sem kérdéssel, sem kéréssel, mint a katolikus Egyház legfőbb főpásztorához, mert nem tartom őt még az Egyház tagjának sem. Hogy a természetfeletti, ti.: isten megszentelő kegyelme, különböző karizmák, adományok, erények formájában nincs más főpásztorokkal és pásztorokkal a zsinati egyházban, az is egyre inkább látszik, mind a szinkretizálódás, mind a profanizálódás formájában.

  Néhány férfiú még talán hisz a természetfeletti lehetőségében*, de ez már korántsem a hatalmas és kegyelmekkel átitatott üdvszervezet, nem az igazi Egyház, sőt, akkor lesz majd csak számukra is igazi meglepetés, ha a jóslatok pontosan úgy teljesednek be, ahogy azok meg vannak írva**.

  *
  “Azt is megkérdezték, hogy mit gondolok arról, mi fog történni, ha semmilyen válasz nem érkezik a korrekcióra vagy a dubiára. Sajnálattal azt kell válaszolnom, hogy nem hiszem, hogy abban az esetben bármi lenne, amit ember még tehet: a válság megoldása úgy teljességgel a mi Urunk Jézus Krisztuson múlik majd.”

  http://katolikusvalasz.blog.hu/2017/09/28/rene_gracida_puspok_miert_irtam_ala_a_filialis_korrekciot

  **
  ” Ide illik egy Assisi Szent Ferenctől származó prófécia, ami különös fényt kap azáltal, hogy a pápa az ő nevét vette fel. Halála előtt Szent Ferenc a végidőkről jövendölt rendtársainak, s azt mondta: „Azokban a napokban Jézus Krisztus nem egy igazi pásztort küld nekik, hanem egy pusztítót”.
  Mindez a következő (egyébként szedevakantista) oldalon olvasható:
  http://www.novusordowatch.org/francis.htm

  Ugyancsak érdekes egy másik, régi olasz prófécia, mely szerint „Amikor ugyanazon éjszakán hal meg a fehér és a fekete pápa, akkor virrad fel a keresztény nemzetek nagy fehér napja.” Most, hogy van egy fehér ruhás nyugdíjas pápánk, valamint egy új jezsuita pápánk, ez a jövendölés mintha értelmet nyerne. A jezsuiták rendfőnökét szokták fekete pápának nevezni. Bergoglio bíboros ugyan csak az argentin jezsuiták vezetője volt korábban, de most pápaként minden jezsuita számára ő lett a legfőbb vezető, még ha nem is rendfőnökként. Az is lehet, hogy a „fekete” szín arra utal, hogy hamarosan meg fog válni az őt a bíboros testvéreitől megkülönböztető fehér reverendától is a nagy alázatossága nevében? Mindenesetre figyelemreméltó, hogy előírta a bíborosok számára, hogy az első audienciáján ne vörös, hanem egyszerű fekete ruhában jelenjenek meg.
  Ezen az oldalon lehet ezt a „fehér pápa – fekete pápa” jövendölést és másokat is elolvasni:
  http://www.traditioninaction.org/Questions/B598_3-Proph.html

  Ugyanitt olvasható prófécia arról, hogy a nagy csapás után Szent Péter és Szent Pál leszáll a mennyből, hogy kijelöljék az új pápát. Őszintén szólva, a bíborosi és a püspöki kar összetétele alapján nem is látok más utat arra, hogy újra igazi jó pásztora legyen az Egyháznak, mert maguk közül csak hozzájuk hasonló fog kikerülni, akik számára a II. Vatikáni Zsinat a mindent felülíró szuperdogma.”

  http://www.katolikus-honlap.hu/1301/level1.htm

 2. Szedevakantistaként mélységesen szánjuk NOM.-os keresztény testvéreinket, hogy még ki sem másztak pápájuk-az Antikrisztus hamis prófétája (és annak bíborosi és püspöki testületeinek) családdal kapcsolatos utólagos kiigazításból, már előre ki kell igazítaniuk a még meg sem történt ifjúsággal kapcsolatos tanításai(k)ért:

  http://katolikusvalasz.blog.hu/2017/10/06/a_fiatalok_szinodusa_uj_fenyegetest_jelent_a_hit_es_a_csalad_szamara

  Így csupán nevetség tárgyává teszik magukat azáltal, hogy pápájukat eretnekségek sugalmazójaként, tanítójaként nevezik, ezáltal persze eretneknek, ami törvényesség és érvényesség esetén lehetetlen lenne.

  Mennyivel könnyebb lenne belátni és elfogadni az igazat?

  Mennyivel könnyebb lenne nem fölháborodni(hanem nagyon is logikus következménynek tartani) azon, hogy hindu rituáléval gyalázzák meg a katolikus templom szertartását annak tükrében, hogy ez csak János Pál/Wojtila assisijének hazai leképeződése?

  De csinálják csak, járassák le a Katolikus Egyház dogmáit, fegyelmi és függelmi rendjét, szentségeit, szent hagyományát, mindent, amire isteni garancia van, hogy az valóban úgy van, és vita fölött áll, az igazi Egyházba az eretnekségek és az eretnekek úgysem juthatnak be, ezt Urunk Jézus Krisztus kifejezetten megmondta, és garantálta.

  Az Egyház itt van, és létezik:

  https://orapronob.is/

  http://tridentinerite.org/episcopal-succession/

  http://www.cmri.org/

  http://romancatholicfaith.weebly.com/blog/-filipino-catholic-priest-coming-to-the-philippines

  http://www.st-benedict-hsv.org/history.html

  1. Szóval mi “csak” azt szeretnénk, ha Édesanyánk, a Római Katolikus Egyház újra hatalmas lenne, újra népegyház lenne(hogy egymásban újra testvért, Krisztust láthassunk), újra méltósága teljében lenne.

   Általa tölti(töltené) el-be a világot minden kegyelem, malaszt, áldás. Általa sugároz a világba a fölség, a méltóság, a szeretet.

   A Neki való hódolat által generálódik a világot megtartó és éltető kegyelem, a szeretet.

   A barbárságból való kiemelkedésre lett éltre hivatott, hogy az ember újra Istenre hasonlíthasson, hogy Isten gyermekeként, keresztényként egymást is Isten gyermekének, tehát testvérünknek láthassuk, s ne a Sátán és angyalainak ösztönzése és indítása által viszonyuljunk egymáshoz ragadozó és préda, tulajdonos és használati tárgy, ellenség ellenség viszonyulásában, mert ezáltal elkárhoznánk, s csak amúgy üdvözülünk a szeretettel és áldással teljes létbe, a Mennyországba, a Paradicsomba.

   http://www.franjevcisubotica.rs/sites/default/files/galerija/duhovnosti/sveci/05_26_filip_neri_04.jpg

   “A katolikus hívő a hét szentségen keresztül kapcsolódik a természetfeletti világba, és ebben a természetfeletti világban az Egyház tartja meg őt napról napra, mert az Egyház kapta meg Istentől az ehhez szükséges segítségeket,……………………………..Nagy sajnálattal kell ma megállapítani, hogy időközben odáig jutottunk, hogy az Egyház ellenségei sokkal jobban tudják, mint a katolikusok, hogy Isten a kegyelem természetfeletti birodalmát hogyan állította fel. Ez a birodalom az örök Főpap, Jézus Krisztus áldozatára van felépítve, aminek minden időben a szentmiseáldozatban szentségi, vérontás nélküli valóságnak kell lennie. Istent nap mint nap ki kell engesztelni az emberek megszámlálhatatlan bűne miatt. Az isteni Főpapnak nap mint nap meg kell ismételnie titokzatos szentségi módon áldozatát, hogy megváltásának gyümölcseit az emberek megkaphassák. Ez annyira igaz, annyira valóság, hogy „Isten megsemmisíti a teremtést”; ha ez az Istennek egyedül kedves áldozat az oltárokon megszűnik, „mert akkor már nincs több ok arra, hogy ezt továbbra is fenntartsa”.
   Ezt a mondatot egyszer nyugodtan végig kellene gondolni és annyira komolyan venni, amennyire szerzője szánta. Csak ekkor lesz Pio atya kijelentése egészen érthető, hogy a világ inkább fenn tudna állni Nap, mint szentmiseáldozat nélkül. Dom Prosper Guéranger művében a protestantizmus példájára utal: „Ezt a tényt a protestantizmus fennállása óta tapasztaljuk, ami eltörölte a misét. Ez idő óta szenvedett el az erő a társadalmak ölében jelentős csökkenést. Egy társadalmi harc keletkezett, aminek reménytelen állapotok lettek a következményei, és melynek végső gyökerét abban kell keresni, hogy a szentmisét többé nem ugyanabban a számban és ugyanannyi helyen mutatják be, mint korábban.””

   http://www.katolikus-honlap.hu/1501/weinzierl2.htm

   Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a Világot!

 3. “Z. atya mondta nekem, hogy a mai korban igazából nem is a pápanélküliség a legborzasztóbb, hanem a prófétanélküliség. Isten az Ő választott népét, Izraelt, majd Krisztus kereszthalála és feltámadása után gyermekeit, Fia Egyházának hű tagjait soha nem hagyta vezető, tanító nélkül. Most viszont évtizedek óta nincs senki, aki megmondaná nekünk, hogy ebben a mai helyzetben mit kell tennünk. Miként fentebb szó volt róla, „Jézus isteni voltára pont az az egyik érv, hogy az Ő eljövetelét, sőt működését, életét, de elsősorban szenvedését és halálát a próféták előre megjósolták”. Az Egyház tanítása szerint az Ószövetség az Újszövetség előképe. Az a zsidó, aki ismerte és helyesen értelmezte az Ószövetség szavait, felismerte Jézusban a Messiást, és tudta, mit kell tennie. És Jézusnak azon követői, akik jól értelmezték szavait, tudták, hogy Mesterük mennybemenetele után mit kell tenniük. Ahogy a katolikus Egyház is tudta évszázadokig minden helyzetben a Szentírás és a hagyomány alapján, hogy mit vár el tőle Isten.
  Mindezek alapján jogos az a feltételezés, hogy gondoskodó mennyei Atyánk, Aki mindent a mi javunkra tesz, mostani korunkhoz is megadta a „kulcsot”, csak meg kellene azt végre találni és helyesen értelmezni. Ez kellene legyen azon klerikusok legfontosabb feladata, akik magukat ma is a hívek vezetésére megbízott pásztornak tartják, hiszen Jézus rendelése szerint Isten dicsőítése mellett második legfontosabb feladatuk a lelkek üdvre vezetése. De sajnos a mai prófétanélküliséggel együtt jár a lelkipásztor-nélküliség is.

  Fogalmam sincs, hogy mi lesz holnap, történik-e valami, kezdete-e a holnapi nap valamilyen Máriás-kor eljövetelének, miként ezt többen vélik: de úgy gondolom, gondviselő Atyánk nem hagyott bennünket érthető útmutató nélkül akkor, ha erre valóban szükségünk van, mert még nem vagyunk annál a pontnál, ahova el kellett jutnunk. Csak végre meg kéne már találnia valakinek ezt a konkrét isteni útmutatót.”

  http://www.katolikus-honlap.hu/1701/171013.htm

  Még a szedevakantisták hitetlenségére is utal, hogy nem merik megtenni, amit pedig mindig, minden esetben meg kell tenni. Pápát választani.

  Össze kell jönnie a szedevakantista püspököknek(ha nincsenek elegen, papjaikból szenteljenek még néhányat püspökké), és megválasztaniuk maguk közül Szent Péter helytartóját, aki valamilyen jelképes helyen,pl: Avignonban, vagy mondjuk egy történelmi kegyhelyen(La Salette, Fatima, Lourdes, Mariazell) fölajánlja Oroszországot Szűz Mária Szeplőtlen Szívének, a Világ Győzelmes Királynőjének.

  Nem utazgatni előadásokat tartani, hanem végre Krisztus helytartójának, Szent Péternek utódát/helytartóját kijelölni, megválasztani.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Józan Katolikus © 2016 Frontier Theme