Józan Katolikus

1Kor 15.33 Ne hagyjátok magatokat félrevezetni! A gonosz beszéd megrontja a jó erkölcsöt. Legyetek józanok, és ne vétkezzetek!

Az elpártolás II. – Az egyház hanyatlása

A Lélek világosan állítja, hogy a végső időkben némelyek elpártolnak a hittől, megtévesztő szellemekre és ördögi tanításra hallgatnak. Ezek képmutató hazudozók, akiknek meg van a lelkiismeretük bélyegezve.” [Tim I. 4,1-2.]

A legnagyobb magyarországi városok egyikében úgy tűnik folyamatosan történik valami. Ma – szintén telefonon hívtak fel – és mesélte a hívó, hogy “… a város legnagyobb templomának – mely egykoron, és még nem is olyan régen püspöki templom volt -, káplánja olyan kéztartásokat “ad elő”, és olyan gyűrűt visel, mely erősen emlékeztet a sátánistákra. A hívek rákérdeztek(?), mert feltűnt nekik, hogy ez az-e, aminek látszik, és a válasz az volt, hogy igen, ez az aminek látszik“. Ennek a papnak az esetében is fel lehet és kell tenni azokat a kérdéseket, melyeket a tegnapi történet végén tettünk fel, hogy “… ennek a papnak vajon volt/van hivatása? Vajon volt valódi meghívása, vagy csak munkahelyként kezelte a plébániát, ahol el kell végezni naponta a “kiszabott munkát”? Melyik szemináriumban és hogyan végezte el azt? Mit tanult teológia címszó alatt? Vajon ez a felszentelt pap, hogyan tanította a Szentháromságos, egy Isten hitét a gyerekeknek, felnőttek? Vajon mit prédikált, milyen homíliákat mondott? Minden szava hazugság volt? …“.

Ezek a hírek – melyek számomra hiteles forrásból származnak – mélységesen elszomorítóak, és ténylegesen mutatják a római egyház agónia szerű hanyatlását. Ezt a megállapítást az sem változtatja meg, hogy az elmúlt vasárnap – Krisztus Király ünnepe volt az 1960-s misekönyv szerint – reggel benéztem a volt templomomba kb. az evangélium kezdetén és a Credo végéig voltam bent, s a templom csurig volt hívekkel. Ez kb. azt jelenti, hogy a 400 fős templomban ~300-350-n lehettek. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison.

Apologéta

1 Comment

Add a Comment
 1. Kedves Apologéta. Felvettem a “kihívás kesztyűjét” amelyet nagyon gyakran elénk dobtok abban a hitben és meggyőződésben, hogy csak “ti vagytok a SZIKLÁRA épített EGYHÁZ”, mi a NOM Egyház tagjai csak “homokra” építettünk, papjainkat és négy pápánkat ócsároljátok.
  Tudomásom szerint a “név kötelez”. Egy vérbeli “Apologétának” illik minél pontosabban és egyértelműen fogalmazni és az idézeteket kifejteni. Lukács Evangéliumában Urunk az “idők jeleivel” kapcsolatosan nagyon keményen kijelenti: “Képmutatók! A föld meg az ég jeleiből tudtok következtetni. HÁT EZT AZ IDŐT MIÉRT NEM TUDJÁTOK FELISMERNI?” (12, 56). Mit tudtok felismerni a jelen idők eseményeiből, jeleiből, összefüggéseiből valójában? “Végső idők”, “elpártolás”, “hanyatlás”, “római egyház agóniája”, stb.
  Az első eljövetelkor, vagyis a “megtestesüléskor” kik ismerték fel helyesen az idők jeleit? Csak azok akik a jeleket és eseményeket helyesen tudták “értelmezni” kezdve Zakariás pap némaságával, majd a napkeleti bölcsek látogatása és a “pásztorok” tanúságtétele. Ne feledjük, két esetben “angyal jelenés” által történt a “kinyilatkoztatás”. Máma csupán az a különbség, hogy a “nagyokos írástudók” odabiggyesztették elébe a “magán” szót. Hadd idézem Erdély legkiválóbb szakemberének Selymes József atyának “Kitekintés a jelenések világára” ide vonatkozó kijelentését: “Az alázatos ember szívesen fogadja Isten ajándékait, legyenek azok bár a rendes vagy a rendkívüli rendből valók, sőt örül is ezeknek az ajándékoknak, mert tudja, hogy Isten mindezt a mi érdekünkbe teszi és biztos abban, hogy e rendkívüli kegyelmek nagyon sok embert hitre vezetnek. A jelenések létjogosultságát, illetve szükségességét megkérdőjelezők számára még egy fontos elv. Isten az egyedüli a világon, Aki feleslegesen soha semmit nem tesz. Vannak hiteles próféciák és jelenések? – IGEN, VANNAK! Márpedig ha ez így van, akkor ez azt jelenti, hogy azokra minden embernek szüksége van kivétel nélkül. Amíg mi, katolikusok gyakran húzzuk az orrunkat és elzárkózunk a próféciáktól és a jelenésektől, addig sokan a protestánsok meg a hitetlenek közül komolyan veszik azt és megtérnek. Ha Szűz Mária megjelenik és szól a világhoz, az kizárólag csak Isten akaratából történhetik. Nem volna-e végzetes tévedés, ha elzárkóznánk előle?”
  Én magam is így tértem meg, lettem “konvertita” 1989 karácsonyán, mert meghallgattam pár adást a Szabad Európa rádióban ahol a Medjugorjei üzeneteket olvasták fel. Az volt a “kezdet” vagyis az “ovi” és következett a folytatás a Máriás Mozgalom CÖNÁKULUMáBAN, amely a Máriás Papi Mozgalom laikus ága. Szent Grignon Lajos A TÖKÉLETES MÁRIA TISZTELET című művében eléggé részletesen kifejtette: “Mivel Szűz Mária az út, melyen Jézus Krisztus először jött el hozzánk, második (dicsőséges) eljövetelénél is annak kell lennie, jóllehet más módon”. Idézek AZ UTOLSÓ IDŐK APOSTOLAI részből: “Az Úr papjai lesznek…. Lévi gyermekei, kiket nagy szenvedések tüze megtisztított és Istennel bensőségesen egyesített… tudjuk, hogy Jézus Krisztusnak igazi tanítványai lesznek, mert a szegénység, alázatosság, világmegvetés és szeretet nyomdokain haladnak majd. Az Istenhez vezető keskeny utat, a tiszta igazság útját fogják tanítani, de az Evangélium szerint és nem a világ elvei szerint, mégpedig kímélet nélkül, az emberekre való tekintet nélkül, a nélkül, hogy valaki halandóra is hallgatnának, vagy valakitől is félnének, bármily hatalmas legyen is különben. Szájukban lesz az Isten igéjének kétélű fegyvere, vállukon a kereszt véres zászlaja, jobbjukban a feszület, bal-kezükben a rózsafüzér, szívükön JÉZUS és MÁRIA neve. Ezek azok a nagy férfiak, akik eljövendők, de akiket Szűz Máriának a Magasságbeli parancsára KI KELL KÉPEZNIE ÉS FELFEGYVEREZNIE”!
  A kiképző könyv címe: A PAPOKHOZ, SZŰZANYÁNK SZERETETT FIAIHOZ, a hely neve CÖNÁKULUM, gyakorlótér a “szürke hétköznapok”. Visszatérve a jelekre és eseményekre, a Napba öltözött Asszony jele feltűnt Fatimában 1917. 10. 13-án és kb hetvenezer ember volt “szemtanúja”. A Vörös Sárkány jele pár napra rá, testet öltött a Nagy Októberi szocialista forradalom formájában. A Sárkány átadta hatalmát a tengeri vadállatnak a 89-es un “rendszer váltással”, az “elvtársak” átvedlettek urakká, 2013. 03. 13-án megtörtént a szárazföldi vadállat székfoglalása is, most következik az Antikrisztus bemutatkozása és uralma.
  Tehát mindazok amik történek igazolják, hogy elkezdődött a Misztikus Test kálváriája, vagyis az EGYHÁZ MÉRLEGRE KERÜLT. “Elérkezett a nagy hitehagyás ideje, és áldozata lett sok Püspök, Pap, Szerzetes és hívő. (De) ebben az időben a Katolikus Egyházban kitart EGY KISS MARADÉK, amely mindig hűséges marad Krisztushoz, az Evangéliumhoz és annak teljes igazságához”, és természetesen az “utolsó igaz pápához”.
  “Mint édesanyátok, figyelmeztetni kívántalak benneteket arra a nagy veszélyre, amely ma az Egyházat a sok ördögi támadás részéről fenyegeti, és elpusztítására törekszik. A “tengeri vadállat” a szabadkőművességet jelképezi, a “szárazföldi vadállat” az egyházi szabadkőművességet, amely főként a FŐPAPSÁG TAGJAI között terjedt el”. Tehát nincs titok, kiket képvisel Ferenc pápa. Ennek így kell lennie. Akik Júdás nyomdokain haladnak, megkapják a harminc ezüst pénzüket.
  Befejezésként kérdem, a magyar Uram irgalmaz nem elégé hatékony? Vagy talán azt hiszitek, hogy az Új Ég és Új Föld birodalmában a latin lesz a “világnyelv”? Talán az volt a “bábeli” nyelvzavar előtt? Pár év és kiderül, csak addig végig kell menni a keresztúton, a golgotán feláldozásra kerülünk. .

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Józan Katolikus © 2016 Frontier Theme