Józan Katolikus

1Kor 15.33 Ne hagyjátok magatokat félrevezetni! A gonosz beszéd megrontja a jó erkölcsöt. Legyetek józanok, és ne vétkezzetek!

Ujjujjuj, a Vatikán és Ferenc pápa az ökumenizmus ellen

Frontális támadás a pápa nevében az amerikai vallásos jobboldal ellen

Források: http://www.laciviltacattolica.it/articolo/evangelical-fundamentalism-and-catholic-integralism-in-the-usa-a-surprising-ecumenism/

Frontalangriff „im Namen des Papstes“ gegen die „religiöse Rechte“ in den USA

Írásunk elsősorban a katholisches.info írása alapján készült. Ehhez több helyen hozzáfűzzük saját kommentárunkat. A Civilta Cattolica szó szerinti idézeteit dőlt betűvel szedjük.

Ha a Civilta Cattolica (a továbbiakban: Civilta) című jezsuita folyóiratban egy cikk jelenik meg, biztosak lehetünk abban, hogy az a Vatikán, illetve a pápa legszélesebb egyetértésével találkozik. Közismert ugyanis a folyóirat szoros kapcsolata az egyház legfelsőbb vezetésével. Még az is elképzelhető, hogy a cikk felsőbb megrendelésre vagy baráti kérésre íródott.

Ferenc pápa bizalmasa frontális támadást intézett az USA amerikai vallásos jobboldal ellen, evvel erősítve az amerikai liberális és baloldal Trump-ellenes kampányát is.

Laurie Goodstein újságíró (nemcsak a név, az általa közöltek is zsidót sejtetnek) ez év július 11-én a New York Times címoldalán szólította fel a vallásos liberálisokat és a vallásos baloldaliakat, hogy törjék meg a vallásos jobboldal dominanciáját az ország (USA) erkölcsi véleményformálásában.

Felhívása nem volt hiábavaló. A Civilta jezsuita folyóirat legutóbbi számában (Nr. 4010) Antonio Spadaro und Marcelo Figueroa szerzők elítélték az amerikai evangelikálok és katolikus integralisták ökumenizmusát. A cikk pontos címe: “Evangelikál fundamentalizmus és katolikus integralizmus. Egy meglepő ökumenizmus.”

Frontális támadásról van tehát szó az amerikai vallásos jobboldal ellen, amelyet bűnbaknak kiáltanak ki Trump győzelme miatt.

A szerzők: a pápa katolikus és protestáns bizalmasai

Figueroa és Ferenc pápa

Antonio Spadaro SJ a Civilta főszerkesztője és a pápa bizalmasa. Marcelo Figueroa presbiteriánus lelkész és az Osservatore Romano argentin kiadásának szerkesztője. Ha valaki itt megakad: igen, jól olvasta. Az Osservatore Romano-nak 2016 decembere óta jelenik meg egy argentin kiadása, amelynek felelős szerkesztőjét maga Bergoglio választotta ki. Az újság 156 éves történetében ő az első nemkatolikus, aki ilyen pozíciót tölt be.Figueroa emellett az első protestáns, aki cikket írhatott a La Civiltà Cattolica jezsuita folyóiratban, amelyben eddig csak jezsuiták publikáltak.

1, Goodstein Trump-ellenes és konzervatívellenes irányvonala

A Spadaro és Figueroa által jegyzett cikk teljes mértékben követi a New York Times fölhívását. Hogy Ferenc pápa a baloldallal, sőt a radikális baloldallal szimpatizál, közismert. Így lehetőség szerint kerüli a találkozást a nem baloldali politikusokkal, illetve, ha a protokoll ezt megkívánja, a kapcsolatokat a szükséges minimumra korlátozza, mint pl. a jelenlegi paraguayi és argentin államelnökkel szemben.

Antonio Spadaro és Ferenc pápa

Közzétevő megjegyzése: Baloldaliság nem egészen ugyanazt jelenti Latin-Amerikában, mint Kelet-Európában. Ott a baloldaliságnak van egy hagyományos Amerika-ellenes éle. Nálunk a baloldaliság 1990-ig azt jelentette, hogy egy szűk csoport a munkásosztály érdekeire hivatkozva magához ragadta a hatalmat. Legitimitását a Szovjetuniónak (annak haderejének) köszönhette, amely Magyarországot gyarmatként és hadizsákmányként kezelte egészen összeomlásáig. Az úgynevezett kommunisták diktatórikusan, a gazdasági kérdésekhez hozzá nem értő módon kormányoztak és vitték az országot egy szakadékba vivő kényszerpályára. 1990-ben lehullt az álarc. Az ún. kommunistákból lettek a közvagyon legelső privatizálói, értsd, tolvajai, majd a leggátlástalanabb vadkapitalisták, mindeközben amilyen mélyen csak lehetett, hajlongtak – mostmár nem a Szovjetunió, hanem – a Wall Street urai előtt. A magyar munkások, kisemberek sorsa egy fikarcnyit nem érdekelte őket. Kivételt, azaz tisztességes baloldali személyt, egyet nem ismerünk.

A Telam argentin hírügynökség ezt írja a Civilta cikkéről: “Figyelmeztetés a Vatikánból. Az evangelikálok és katolikusok az USA-ban gyűlöletet keltenek”.

Az Associated Press így kommentálta:

“A pápa bizalmasa elítéli az amerikai vallásos jobboldalt.”

A cikk helyes megállapításokkal kezdődik. Elénk tárja, mint hatja át az amerikai közgondolkodást és politikát a jó és a rossz harcának hangsúlyozása, mely szerint az amerikai politika csakis a megtestesült JÓ lehet, és mindenki, aki evvel szembeszáll, az csak maga a Sátán lehet.

Leírja ennek a fundamentalista álláspontnak az evangelikális gyökereit. A Civilta nem lelkesedik, amikor idézi az evangelikálokat, akik szerint az ország gazdasági ereje és növekedése a bibliához való ragaszkodáson múlik.

Közzétevő megjegyzése: Bárcsak valóban a bibliához, illetve a keresztény értékrendhez való ragaszkodás jellemezné az amerikai közgondolkodást és politikát. Sajnos a hivatalos Amerika, illetve elsősorban külpolitikája a cionista világhatalmi törekvések eszközévé és végrehajtó szervévé korcsosult. De hát ez nem mai történet, lássunk néhány gondolatot erről itt:
VÁLSÁGUNK Okozatok, történelmi háttér, lehetséges kiút
Persze, a becsületes, de a dolgokat szélesebb összefüggésben látni képtelen amerikai középosztály erről bizonyára semmit nem tud.

De tovább a Civilta ismertetéséhez:

A protestáns fundamentalizmus úgy látja, Isten jóléttel, testi egészséggel és anyagi sikerekkel jutalmazza meg azokat, akik ragaszkodnak a keresztény tanításhoz.

(Közzétevő: Már ez is fáj a Vatikánnak? A mi hitünk természetesen a láthatatlan dolgokra, az örök életre irányul. De evvel együtt van egy természetes logika abban, hogy ha én becsületes, okos, szorgalmas vagyok, akkor annak az evilági életben is megmutatkoznak a gyümölcsei. És ahogyan ez igaz egy emberre is, éppúgy igaz az egész társadalomra is.)

A Civilta cikkírói szerint az evangelikális fundamentalizmus és a katolikus integralizmus mögött ugyanazok az “ultrakonzervatív” erők húzódnak. Ezek az erők megpróbálják idegenellenes és iszlamofób látásmódjukkal az Egyesült Államokat befolyásolni.

Közzétevő: Integralizmusnak nevezzük azt az ideológiát, mely szerint a Katolikus Egyháznak döntő befolyást kell gyakorolnia a társadalomra.

A bírálat célpontja az összes amerikai elnök Reagan óta, persze, csak ha republikánus. Reagan és George W. Bush állítólag keresztény-evangelikális nyelvezetet használtak, és démonizálták az ellenséget. A cikken vörös fonalként húzódik végig a politikai baloldal melletti egyoldalú állásfoglalás.

2, “Ultrakonzervatív erők, akiknek a migránsok és a muszlimok az ellenségképei”

Az ultrakonzervatívok fenyegetve érzik világukat a modernista eszmék által. Ez kezdődött a hippi, a fekete polgárjogi mozgalommal, feminizmussal. Ma a vallásos jobboldaliak a migránsok és muszlimok által érzik magukat fenyegetve.

A szerzőpáros mindeközben azt szuggerálja, hogy ez a fenyegetettség csak beképzelt, és ezt a modern világ elvetése eredményezi.

Egyúttal azt sugallják, hogy a vallásos jobboldal kiragad mondatokat akár az Ó-, akár az Újszövetségből, anélkül, hogy az evangéliumok szerető Jézusát követnék.

Ez a torz látásmód oda vezet, hogy az amerikai jobboldal nem ismeri fel a tőke, profit és fegyverkereskedelem közötti összefüggéseket. Sőt, a háborút úgy tekintik, mint Gedeon és Dávid dicsőséges hódító harcait. Evvel a manicheikus látásmóddal a fegyverek is teológiai igazolást kaphatnak.

Közzétevő: Innen Kelet-Európából nézve – valljuk be – nekünk sincs egészen rendben, hogy az amerikai hatalmi gépezet adott esetben vallási köntösbe bújtatja világuralmi törekvéseit. De először is ez az amerikai gépezet jellemzője, amely nem jobb vagy baloldali. Másodszor, mint látni fogjuk, a pápának és a baloldali katolikusoknak nem az amerikai hatalmi gépezet vallási ürügyekre való hivatkozása fáj, hanem a kormányzattól független keresztény törekvés a saját értékrend megőrzésére, illetve az amerikai népesség megóvására az iszlamizálódástól.

A Civilta szerint, ha a biblia, azaz a kereszténység befolyással van a közéletre, akkor ez pont olyan, mint az iszlám fundamentalizmus. Evvel a Vatikán egyenlőségjelet tesz a kereszténység és az iszlám közé, ami egyet jelent Jézus és a kereszténység megtagadásával.

Nem, tisztelt Uraim! Ha az iszlám befolyással van a közéletre, az rossz, mert az iszlám egy sátáni vallás. Ha a kereszténység befolyással van a közéletre, az jó, mert a kereszténység Istentől akart vallás. Természetesen Jézus csak egy egyházat, a Katolikus egyházat alapított, és a legjobb volna a Katolikus Egyház befolyása a társadalom számára, de a kisgyerek is látja, hogy inkább hasznos egy protestáns-bibliai alapú értékrend, mit a cionista, ateista vagy iszlám befolyás.

3, „Hiányzó érzékenység a klímaváltozással szemben“

Spadaro/Figueroa a baloldali Goodstein iránymutatását követve a vallásos jobboldalt a déli államok fehérbőrű, alacsonyabb társadalmi állású rétegei tipikus vallásos közösségeként jellemzi.

Ráadásul ezek érzéketlenek a klímaváltozással, természeti katasztrófákkal szemben. A szerzőpáros szerint a vallásos jobboldal úgy tekint a klímakatasztrófákra, mint jelenségekre, amelyekre hivatkozva a baloldal megpróbálja őket befolyásolni, avagy, mint a Jelenések könyvében leírtak beteljesedésére, amit ők nem csak jelképesen értelmeznek.

Közzétevő: Itt egyszerűen arról van szó, hogy akik tudnak gondolkozni, azok hamisításnak, szélhámosságnak, az adófizetők megkopasztásának, egyes csoportok nyerészkedésének tekintik az ún. ember okozta klímaváltozást. Semmi apokalipszis. A Civilta ezt elhallgatja, azaz hamis indoklást próbál a “klíma-szektások”-at elutasítók mozgatórugóiként megadni.

4, “Különös ökumené az abortusz, azonos neműek házassága, erkölcs és értékrend kérdésében”

„Egyesek, akik katolikusnak vallják magukat, olyan hangokat ütnek meg, amelyek mindeddig idegenek voltak a katolikus hagyománytól, és inkább az evangelikálok nyelvezetére emlékeztettek. Ezek a témák: “Az abortusz, azonos neműek házassága, vallásos nevelés az iskolában, és egyéb, erkölccsel, értékrenddel összefüggő témák.”

A Civilta szerint úgy a evangelikálok, mint az integralista katolikusok elítélik a klasszikus ökumenizmust, ehelyett a teokratikus állam iránti nosztalgia egyesíti őket.

Közzétevő: Úgy tűnik, a Vatikán mértékadó személyeiben már egy csöpp szégyenérzet nincs. Nyíltan támadják azokat – akár katolikusok, akár protestánsok – akik lelkiismeretükre hallgatva próbálják ezekben a kérdésekben a bibliai alapú keresztény álláspontot képviselni.

5, “A gyűlölet ökumenéje”

“De ennek a különleges ökumenizmusnak a legveszélyesebb összetevője a xenofób és iszlamofób látásmód, amely falakat és tisztító deportálásokat kíván.” [Közzétevő: ilyet, hogy tisztító deportálások, nem hallottunk még. Valószínűleg egy rosszindulatú rágalomról van szó.]

Közzétevő: A Civilta fóbiának nevezi a saját kultúra, a saját társadalom, a saját nép, a saját keresztény hit megőrzésének vágyát. Evvel átveszi a cionista Új világrend szóhasználatát. Hogyan is mondta Orwell? Újnyelven nem lesz lehetőség a rossz gondolatok kifejezésére.

Félelmetes ez a szó, hogy fóbia. Pszichés zavarra, betegségre utal. Tessék mondani, kedves katolikus cikkírók, azt is támogatni fogjátok, amikor kényszergyógykezelésre, elmegyógyintézetbe viszik a xenofóbokat és iszlamofóbokat?

Akik után rögtön ti, az evilági szellem előtt hajlongó katolikusok következtek, akiket elvisznek, mint mániákus kényszeres istenhívőket?

A szerzőpáros evvel szemben Ferenc pápa ökumenéjét állítja elénk példaképül: “A pápa bátorítja az ökumenét a különböző keresztény és más vallású csoportokkal. Ferenc a béke, a találkozás és a hídverés mezsgyéjén mozog.”

Közzétevő: A Vatikán logikája tehát: Ha feladod saját nemzetedet, saját keresztény hitedet, ha eltűröd, hogy asszonyaidat meggyalázzák, idővel bevezessék a rabszolgaságot, a keresztényeket pedig dhimiként (fejpénz fizetése a keresztények részéről az iszlám felé), megtűrt páriaként kezeljék, az a krisztusi szeretet. Ha mindezeknek próbálsz gátat vetni, akkor az gyűlölet.

6, Pápai küzdelem a vallásháborúk ellen

A szerzőpáros szerint ebből adódik a pápa történelmi jelentőségű küzdelme a falak felhúzása és minden fajta vallásháború ellen.

Közzétevő: A Civilta cikkének következtetése: Falakat csak a hagyományhű katolikusok és fundamentalista evangelikálok irányába lehet (sőt kell) fölhúzni.

Spadaro/Figueroa megemlítik továbbá:

“Ferenc pápa határozottan visszautasítja Isten országa földön történő megvalósítását.”

A szerzőpáros egyúttal visszautasítja az etnikai gyökereket és a népek identitását. Európának keresztény gyökerei vannak, de ezt a szolgálat lelkületével kell ápolni, ahogyan a pápa tette a nagycsütörtöki lábmosásnál. Akik ellenzik az ország elárasztását migránsokkal, muszlimokkal, azok mozgatórugója a félelem. És ebből a félelemből jön a hamis ökumené, a hamis szövetségek kötése. Evvel szemben áll Ferenc pápa helyes ökumenizmusa.

A Spadaro/Figueroa szerzőpáros cikke egy jeladás az amerikai baloldal számára, hogy a pápa az ő oldalukon áll. Ugyancsak világos, hogy a pápa szembeszállt a jobboldali katolikusokkal. Ebbe az irányba mutatnak a legújabb amerikai püspöki kinevezések is.

Tanulság tehát a Vatikán szája íze szerint: Azok a katolikus és protestáns keresztények, akik aggódnak saját identitásuk, a saját értékrend, a saját nemzet fennmaradása miatt, azok buták, mozgatórugójuk pedig a félelem. Az ő ökumenizmusuk a gyűlölet ökumenizmusa. Evvel szemben áll Ferenc pápa ökumenizmusa, aki szeretné az árkokat betemetni, a falakat lerombolni. Magyarul: a kereszténységet a közéletből kiiktatni, a saját kultúra, a nemzeti identitás lerombolását tétlenül nézni, sőt, abban tevékenyen részt venni. Az iszlám hódítást hídverésnek, párbeszédnek nevezni. Evvel Ferenc pápa újból tanúbizonyságot tett arról, hogy ő nem Krisztus helytartója.

ÉBRESZTŐ! A “PÁPÁVAL”, A NEMZETKÖZI BALOLDAL, A CIONIZMUS MEGMONDÓEMBEREIVEL SZEMBEN IGENIS RAGASZKODJUNK KATOLIKUS HITÜNKHÖZ,  NÉPÜNK, ILLETVE EURÓPA NÉPEINEK FENNMARADÁSÁHOZ. MINDEN ERŐNKKEL KÜZDJÜNK TOVÁBBÁ AZ ISZLÁM TÉRHÓDÍTÁSA ELLEN. Legyen ebben segítségünkre Kapisztrán Szent János, és a keresztények segítője, Szűz Mária, aki kieszközölte számunkra a túlerőben lévő muszlim hadak legyőzését Lepantónál 1571-ben.

Szeged, 2017. augusztus

Bálint József

 

 

1 Comment

Add a Comment
  1. Nagyon jó cikk!

    Kritikám és fönntartásom csupán abban áll, hogy Bergoglio nem pápa, így a pápával szemben a katolikus hitért kiállni nem fogok, mert nem is kell, soha, a pápához való hűségem és engedelmességem sohasem sérül.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Józan Katolikus © 2016 Frontier Theme